Antre nan Kanpay la

Fanmi nan Boston yo merite pi bon edikasyon ki posib pou pitit yo, kit nou nan mitan yon kriz, kit se pa sa.

Nou kwè :

  1. Vwa fanmi nan Boston yo dwe konte nan desizyon k ap pran sou lekòl nan Boston.
  2. Fanmi nan Boston yo merite bon kalite leson a distans nenpòt lè lekòl yo fèmen.
  3. Fanmi nan Boston yo merite lekòl ki chita sou fondasyon ki kont lide rasis.
  4. Fanmi nan Boston yo merite bon kalite pwogram akademik ak sistèm sipò ki ede elèv yo rive bay bon rannman.
  5. Fanmi nan Boston yo merite jwenn mwayen pou rive nan edikasyon siperyè ak karyè ki ede elèv yo rive bay bon rannman.

#WeDeserveBetter
(Nou Merite Plis)

#WeDeserveBetterSchools
(Nou Merite Pi Bon Lekòl)

  • Antre nan kanpay nou an depi jodi a !

    Siyati

  • Make tout sa ki aplikab yo