N ap reklame yon plan

N AP REKLAME YON PLAN RETOUNEN POU COVID

Tanpri, enskri pou ou fè pati fanmi nan Boston k ap mande pou tout lekòl Boston bay fanmi yo yon plan retounen pou COVID-19, ki genyen ladan yon bidjè detaye ak enfòmasyon sou pwogram, ansanm ak yon plan egzekisyon pou fanmi yo gade.

Nou reklame pou plan an genyen ladan:

  1. Yon dat pou lekòl louvri san danje, pa pi ta pase mwa septanm 2021
  2. Bon kalite klas a distans, si lekòl pako ka louvri
  3. Sipò sosyal ak afektif pou tout elèv yo
  4. Klas ak aprantisaj pou repare sa COVID fè elèv yo pèdi nan lekòl yo
  5. Konsèy pou inivèsite ak karyè pou tout elèv nan klas segondè

#NouMeritePlis
#NouMeritePiBonLekòl

  • Antre nan kanpay nou an depi jodi a !

    Siyati

  • Make tout sa ki aplikab yo